วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2561 (Smart City) 

09.30-10.00 น.

Registration (ลงทะเบียน)

10.00-12.00 น.

Opening Ceremony (พิธีเปิด)

 • กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 • กล่าวรายงานโครงการ โดย ผู้อํานวยการสํานักงาน depa
 • กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน City Data Platform จังหวัดภูเก็ต (สํานักงาน depa, CDA (บริษัทในเครือ PKCD) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • PKCD Grand Opening (PKCD และ CDA Showcase)
 •  เปิดการแข่งขัน Data Visualisation Hackathon

13.30-14.30 น.

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ (Zone DEPA)

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม
 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ – บริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด
สัมมนา Smart City

โดย – Mr.Moon Ki Bong ตัวแทนจากเมือง Gyeonggi เกาหลีใต้ ( Zone PKCD)

 • ตัวแทนจาก CAT Telecom
 • คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสํานักงาน depa สาขาภาคใต้ ตอนบน
 • ดําเนินรายการโดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม

14.30-16.00 น.

สัมมนา DEPA Digital Transformation

โดย – คุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสํานักงาน depa สาขาภาคใต้ ตอนบน

 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thai Tech Startup – นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ นายกสมาคม TSEP
 • ดําเนินรายการโดย คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม

16.00-20.00 น.

กิจกรรม ROV Tournament

โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 200 ทีม เพื่อชิงความเป็นที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 (Statup & Family)

10.30-11.30 น.

สัมมนา Creative Entrepreneur Solution 
หัวข้อ “AI is NOW : Journey to intelligent Business” โดย
 • คุณ โอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 • ดําเนินรายการโดย หอการค้าจังหวัดภูเก็ต YEC หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

13.00-15.00 น.

ตัดสินกิจกรรม Data Visualization Pitching คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจาก
 • สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จํากัด
 • ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
 • ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต – ตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

10.00-19.00 น.

รอบตัดสินกิจกรรม ROV Tournament
โดย บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 200 ทีม เพื่อชิงความเปนที่ 1 ของจังหวัดภูเก็ต